Archiwum/Archives index archiwum | gałąź drzewa

adres strony w Internecie:

 
 
 Katedra Biznesu Międzynarodowego

(tel. bezp. 849-18-49, tel. wew. 332, 333)

 Katedra powstała 1 października 1992 roku pod nazwą: Katedra Zarządzania na Ryn­kach Zagranicznych. Zatrudniała na początku dwóch profesorów:

A.H. Krzymińskiego i M. K. Nowakowskiego. Obecnie jednostka zatrudnia 7 pracow­ników naukowo-dydaktycznych: 1 profesora, 3 doktorów oraz 3 asysten­tów. Kierow­nikiem Katedry jest prof. dr hab. Marcin K. Nowakowski.

5 lipca 2000r. zmieniona została nazwa Katedry na Katedrę Biznesu Międzynarodo­wego.

 Uważamy za sprawę o najwyższym znaczeniu dla polskiej gospodarki przygotowanie menedżerów, którzy potrafią działać w warunkach konfrontacji z rynkiem światowym. Staramy się uczyć naszych studentów, jak wychodzić z tej konfrontacji zwycięsko.

W naszych wykładach i seminariach, a także w naszych publikacjach przyjmujemy perspektywę przedsiębiorstwa, które prowadząc wymianę z partnerami zagranicznymi dokonuje weryfikacji efektywności zarządzania. Obce rynki są dla przedsiębiorstwa wielkim wyzwaniem, ale i wielką szansą. Staramy się śledzić praktykę przedsiębior­czości międzynarodowej zarówno na przykładach firm zachodnich, jak również na przykładach sukcesów i porażek firm polskich.

  Pracownicy

Prof. dr hab. Marcin K. Nowakowski

Dr  Roland Pac

Dr Małgorzata Stawicka

Dr Jerzy J. Wajszczuk

Mgr Krzysztof J. Galas

Mgr Anna M. Zarzycka

Mgr Marcin Bańkowski

Katedrą kieruje prof. dr hab. Marcin K. Nowakowski.

 


JERZY J. WAJSZCZUK, dr

Absolwent SGH. Adiunkt w Katedrze Biznesu Międzynarodowego SGH. Studia podyplomowe w Rotterdam School of Management – Erasmus University, gdzie w 1992 r. uzyskał stopień Masters of Business Administration – Executive (MBA). Praktyczne doświadczenie w sektorze bankowym i finansowym.

Specjalizacja badawcza: międzynarodowe rynki finansowe (seminarium magisterskie), strategie konkurencji i finansowania w biznesie międzynarodowym, banki inwestycyjne na rynku globalnym, zarządzanie przedsiębiorstwem na rynkach międzynarodowych.

Publikacje:

1.     „Finansowanie w biznesie międzynarodowym”, „Euro jako katalizator rozwoju” [w:] Biznes międzynarodowy – obszary decyzji strategicznych, pod red. nauk. Marcina K. Nowakowskiego, Key Text, Warszawa 2000, ss. 314-376, 403-431.

2.     Corporate Finance – Biznes u progu XXI wieku, Bank, listopad 1999, ss. 29-37

3.     Corporate Finance – Międzynarodowy rynek kredytów syndykalnych, Bank, luty 2000, ss. 33-40;

4.     Regulatorzy wobec globalizacji rynków finansowych, Bank i Kredyt, kwiecień 2001.

INFORMACJE DODATKOWE:

Katedra Biznesu Międzynarodowego

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Al. Niepodległości 162

02-554 Warszawa

 Bud. F, pok. 318

tel. 849-12-51 wew.: 332, 333;

Sekretariat:

p. Halina Hanna Sawicka, p 304

tel. 849-12-51 w. 234

tel. bezp. 849 18 49

E-mail: kbm@sgh.waw.pl

adres strony w Internecie:

Archiwum/Archives index archiwum | gałąź drzewa