english version

17-03-2013

25-09-2012

wersja polska


Poszukiwania w Parafiach
Wielącza i Sitaniec – (podsumowanie – 2012 r.)


Parafia Wielącza

Początkowy przegląd ksiąg metrykalnych:

 

A.P. w Lublinie 

(brak roczników) 

  A.P. w Zamościu  

Wielącza

1722-1875

1813-1815, 1817-1827

-

1876-1905

-

Sprawozdania # - A.P. Lublin:

# 1. 21.XII.2004, 1722 - 1811  Pierwszy wpis w 1774 r.Bartłomiej Wajszczuk [1791], s. Szymona

                                                 [1787] i Anny, ur. w Wysokiem)

                                                 http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/1787szymon.htm                                                   

# 2. 20.I.2005,     1784 - 1846*  (*powtarzające się lata – przegląd dotyczył innych wsi tej parafii)

# 3. 9.II.2005,      1818 - 1875* - (kontynuacja przeglądu)

Sprawozdanie # - A.P. Zamość:

# 4. 21.X.2006,    1876 – 1905  (kontynuacja przeglądu)

 

Powtórne przeglądy (A.P. w Lublinie):

# 4/L/08. 25.XI.2008,   1784-1810 – wypisy, 1745-1789 – pełne akta, 1784 - 1808 - Akta “austriackie”  

(odnośnie pochodzenia i wczesnych powiązan Wajszczuków z Ordynacją)

                                      http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/ordynacja_powtorny_przeglad.htm

# 1/L-D/09. 8.IV.2009, 1784-1810 – wypisy, (ponowione próby ustalenia pochodzenia Wajszczuków

                                            „zamojskich”, stara notatka z XIX w.- „akt z przed 1784 nie znaleziono”),

                                      1729 (m-1775)-1789 – pełne akta, uzyskano kilka nowych szczególów

                                      1784-1808 –Akta „austryjackie” – nic nowego od poprzedniego przeglądu

                                          http://www.wajszczuk.v.pl/polski/sprawozdania/sprawozdanie_wac.htm

#5/L-W/09, 10.XII.2009, 1729 – 1826 * - Par. Wielącza, odnośnie metryki urodzenia i pochodzenia

                                             Stanisława (1315) i jego potomków. (zobacz)

                   zobacz – e-maile w tej sprawie: od JAWA do WJW, WJW do SW i WJW do JAWA.

                                       http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/1315stanislaw.htm

Wyjaśnienia list z dnia 11.I.2010, odn. Par. „Wielącza-Wysokie” (1745-1781?) –

                      http://www.wajszczuk.v.pl/polski/sprawozdania/wyjasnienia_wac_11_01_2010.htm

# 2/W/11, 12.VIII.2011, 1810 – 1876 * -  przegląd parafii Wielącza - nazwisko Wajszczuk występuje tam

                                            w latach 1811-1845, (zobacz)

# 6/W/Z/U/11, 17.XII.2011, 1863-1870 * – uzupełnienie przeglądu par. Wielącza (24.XI i 25.XI.2011)

                                           (zobacz)

_____________________

* zobacz stronę ze szczegółami wypisów z ksiąg metrykalnych


Parafia Sitaniec

Początkowy przegląd ksiąg metrykalnych:

                                         A.P. w Lublinie       (brak roczników)           A.P. w Zamościu

 

A.P. w Lublinie 

(brak roczników) 

  A.P. w Zamościu  

Sitaniec

1777-1861

1786-1809(1)

1862-1871(2)

1872-1905

-

(1) Akta celowo zniszczone w przeszłości
(2) Te brakujące roczniki były dostępne podczas powtórzonego przeglądu

 Sprawozdania # - A.P. Lublin:

# 4. 28.II.2005,      1777 - 1861 (pierwszy wpis w 1783 r.– ślub Józefa Wayszczuka [1391] z Wysokiego)

                                                    http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/1391jozef.htm

# 5. 22.III.2005,     1862 – 1871 (kontynuacja przeglądu)

Sprawozdanie # - A.P. Zamość:

# 1. 5.VIII.2006,    1872 – 1905 (kontynuacja przeglądu)

Powtórne przeglądy (A.P. w Lublinie):

# 1/L/07, 14.II.2007,    1777 - 1839 (próba wyjaśnienia możliwości pokrewieństwa Pawła Waszczuka

                                                          z Sitna oraz imienia żony Macieja Wajszczuka z Wysokiego –

                                                          Tekla czy Gertruda Klein?) –

# 2/L/07, 29.II.2007,    1840 - 1871 (j.w.)

# 3/L/07, 26.III.2007,   1810 - 1875 (poszukiwania w par. Sitno odnośnie rodziny Andrzeja (W026)

                                                          Waszczuka) -

                                                           http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/parafia_sitaniec.htm

# 6/L-Z/07, 8.VI.2007, 1777 - 1905 (przegląd odnośnie pokrewieństwa z rodziną Klein/Klayn - to

                                                          nazwisko pojawia się w Sitańcu w 1815 r. – być może przybyli

                                                          tam z Horyszowa Ruskiego? Dalsze poszukiwania?

                                                               http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/klayn.htm

# 1/O/08,  17.X.2008, 1732 - 1786, Ordynacja Zamojska – „sygn. 526 - Opisanie klucza szczebrzeskiego -

   (3/L/08)                                         1732 - obejmuje listę osób poddanych... ”nie znaleziono na niej

                                                         Wajszczuków”. „Inwentarz gruntowy z 1789 r.”, dotyczący wsi

                                                         Sitaniec - nie znaleziono nazwiska Wajszczuk. „Opisanie Statystyczno-

                                                         Historyczne Dóbr Ordynacji Zamojskiej ... z 1834 roku”. Przegląd –

                                                         „Rewizja klucza szczebrzeskiego”

                                           http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/przejrzane_dokumenty.htm                                                          

                                           http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/ordynacja_powtorny_przeglad.htm

# 4/L/08, 25.XI.2008, 1777 – 1785 pełne akta,  (odnośnie pochodzenia i wczesnych powiązań

                                                         Wajszczuków z Ordynacją)

# 2/O/08, 5.XII.2008, 1730 - 1800  Kontynuacja przeglądu "Rewizja klucza szczebrzeskiego"

   (4/L/08)                                         Dokumenty Ordynacji Zamojskiej

                                                          Nadania ziemi –

                                                          http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/ordynacja_nadania.htm

                                                          Waśko/Waszczuk/Wajszczuk i Siwczuk –

                                                          http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/wasko.htm

#1/L-D/09. 8.IV.2009, 1777 – 1785 * – “nihil novum” – (zob. powyżej odnośnie par. Wielącza)

# 4/S/11, 23.X.2011, 1810-1865 * –   wypisy - powtórny pełny przegląd akt par. Sitaniec

                      http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/wajszczukowie_parafia_sitaniec_1810_1865.htm

_____________________

* zobacz stronę ze szczegółami wypisów z ksiąg metrykalnych


Zobacz szczegółowe podsumowanie wyników początkowego przeglądu:

http://www.wajszczuk.v.pl/polski/wyniki.htm

Krótkie podsumowanie powtórzonych przeglądów (lista powyżej):

1. Pierwszy wpis Wajszczuków w par. Wielącza w 1774 r. - zamieszkiwali w Wysokiem

                                                     akta parafialne od 1722 r.

                                               akta Ordynacji od 1589 r.

2. Pierwszy wpis Wajszczuków w par. Sitaniec w 1783 r. - zamieszkiwali w Wysokiem

                                                     akta parafialne od 1777 r.

                                                     akta Ordynacji od 1593 r. (dot. m. Wysokie - od pocz. XIX w.)

3. Wajszczukowie prawdopodobnie mieszkali początkowo w Wysokiem – nadal nie wiadomo skąd tam przybyli – brak wczesniejszych akt. Najlepiej udokumentowane i zbadane są rodziny potomków Stanisława [1315] i Józefa [1391].

4. W tym samym okresie (pokoleniu?) odnaleziono również inne osoby, być może byli to bracia Stanisława i Józefa. Są to Szymon [1787], Jan [1795], oraz Andrzej [W026] i Franciszek [1853] – dwaj ostatni byli zapisani w księgach metrykalnych, jako Waszczukowie) - znaleziono bardzo mało informacji o nich, jak również o ich potomkach - http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/zamojszczyzna_nowa.htm

5. Na początku XVIII w., syn Józefa [1391] – Wojciech [1392] przeniósł się do Wólki Nieliskiej  http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/1391jozef.htm (par. Nielisz lub Szczebrzeszyn), a później jego potomkowie osiedlili się w Sułowie i w Sułówku (te same parafie).

6. Walenty [0451], wnuk Stanisława [1315] z Wysokiego, przeniósł się do Sitanca, prawdopodobnie po ślubie w tamtejszej parafii w 1840 r. http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/0451walenty.htm

7. Akta Ordynacji Zamojskiej (dla wsi Wysokie istnieją one dopiero od poczatku XIX w.) przez wiele lat nie zawierają nazwiska Wajszczuk, również nie byli oni wymieniani na liście osób poddanych.  Pierwszy wpis nazwiska pojawia się w 1837 r. – a więc, prawdopodobnie nie byli oni poddanymi Ordynacji. W 1864 r. otrzymali nadania ziemi - Walenty [0451] w Sitańcu oraz Iwan/Jan [1321?] i Maciej [0267] w Wysokiem.

8. Wieś Wysokie należała prawdopodobnie w drugiej połowie XVIII w. do parafii Sitaniec, później do 1845 r. do parafii Wielącza i ponownie, od 1845 r. do parafii Sitaniec.

9. Wydaje się, że wszyscy Wajszczukowie odnalezieni w 2. połowie XVIII wieku mieszkali w Wysokiem, a osoby zapisywane w par. Sitaniec, jako „z Sitanca-Wysokiego”, zamieszkiwały również w Wysokiem, ale korzystały z usług parafii w Sitańcu (przed przeniesieniem Wysokiego do parafii Wielącza?)

10. Nie można całkowicie wykluczyć możliwości, że jacyś członkowie rodu Wajszczuków zamieszkiwali również na przełomie XVIII i XIX w. w Sitańcu lub w Sitnie (a w późniejszym okresie te gałęzie „wygasły”?). W parafii Sitaniec znaleziono w przeszłości rzadkie wpisy nazwiska Waszczuk - w niektórych przypadkach mogłoby to być przekręcone nazwisko Wajszczuk, gdyż zapisy sugerują pokrewieństwo (chrzestni rodzice) – współcześni mieszkańcy Sitańca zaprzeczają jednak obecności tam Waszczuków w przeszłości. Przegląd akt sąsiednich parafii sugeruje, że nazwisko Waszczuk (prawosławni lub unici) częściej występowało raczej dalej na wschód.

11. Należy podkreślić, że w parafii Szczebrzeszyn (gdzie również przejrzano księgi za lata 1650-1874) znaleziono, od połowy XVII w. i w XVIII w., zapisy nazwisk „podobnych” (m.in. nazwiska Waszczyk i Wajszczyk), ale nie ma możliwości zweryfikowania, czy mogliby to być pra-przodkowie Wajszczuków „Zamojskich” - http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/parafia_szczebrzeszyn.htm

12. Czyżby Piotrowscy-Wajszczykowie z Mazowsza „poszli na Moskwę” w XVI/XVII w. i wracając z wyprawy osiedlili się - jeden brat w Ziemi Łukowskiej, a drugi w Ziemi Zamojskiej?

http://www.wajszczuk.v.pl/polski/drzewo/tekst/wajszczukowie_na_mazowszu.htm


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk (c) 2013
e-mail: wwajszczuk@comcast.net