english version

23-05-2024

01-05-2005

wersja polska


Przewodnik po zasobach strony


Celem ułatwienia odwiedzającym poruszanie się po stronie Rodziny Wajszczuków, przygotowaliśmy krotki "przewodnik" - będziemy wdzięczni za uwagi i porady. Ta cześć przewodnika objaśnia zawartość poszczególnych haseł (podtytułów) wyszczególnionych na stronie indeksowej. W opisie zachowaliśmy ich podstawowy układ, jak na stronie indeksowej.

1. DRZEWO GENEALOGICZNE

 • Struktura Drzewa - gałęzie - podstawowym elementem Drzewa jest "okienko indywidualne", (rysunek poniżej)  które zawiera informacje dotyczące poszczególnych osób (łącznie z ich małżonkami).

  Schemat okienka indywidualnego

  Do podstawowych informacji są zaliczone: numer ewidencyjny osoby (ten sam dla małżonka (współmałżonki) - nadany według chronologii identyfikacji tych osób), imię osoby, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, rok (daty) urodzenia i zgonu, zawód (jeśli jest znany), imię i nazwisko (panieńskie) małżonka (współmałżonki) i ich lata urodzenia i zgonu. Jeśli nie są one znane, zastępuje je znak zapytania. W wypadku osób żyjących, pozostaje puste miejsce. Informacje dotyczące osób należących, na podstawie urodzenia, do Rodziny Wajszczuków są wskazane "tłustą" czcionką. Nazwiska małżonków (nie-Wajszczuków) są oznaczone kursywą, a ich potomkowie w dalszych pokoleniach - czcionką "niepogrubioną". Ponadto, przy niektórych osobach, w okienkach są umieszczone symbole oznaczające dodatkowe materiały, jak zdjęcia , , teksty , itp. - więcej na ten temat poniżej.

  Układ (rozkład geometryczny) wykresu Drzewa zaczyna się od głównego pnia (odwróconego w pionie) - od "legendarnych" dwóch braci, którzy według podań rodzinnych, zapoczątkowali gałąź Podlaską i Zamojską (zobacz). Układ pionowy (od góry do dołu strony) jest utrzymany dla najstarszych pokoleń, celem łatwiejszego porównywania i dopasowywania ich chronologii, zwłaszcza w przypadku gałęzi, których jeszcze nie udało się przyłączyć do głównego pnia (luki w powiązaniach osobowych, zwłaszcza jeśli dotyczą one różnych miejscowości). W dalszych pokoleniach, bliższych współczesności, o których informacje były dostępne z relacji bezpośrednich i są bardziej kompletne - wprowadziliśmy układ poziomy pokoleń (od lewego do prawego brzegu strony). Przy występowaniu rozgałęzień (gałęzi wtórnych) związanych z rozrostem rodziny, ich zaistnienie jest wskazane napisem w osobnym okienku: . Pokolenia są oznakowane różnymi kolorami podkładek w indywidualnych okienkach (na ekranie! - na wydruku strony kolory nie są widoczne). Kolory są pokazane w objaśnieniach  pod Objaśnienia/Explanations. Są tam również objaśnienia dotyczące innych szczegółów grafiki stron. • Schemat: -pliki, -daty - podstawowy schemat - pliki przedstawia strukturę i powiązania indywidualnych stron Drzewa, które zazwyczaj odpowiadają głównym gałęziom i ich dalszym rozgałęzieniom (gałęziom wtórnym) i które zawierają informacje o strukturze tych gałęzi i o indywidualnych członkach Rodziny. Nie są tu wskazane strony działu "Informacje o Rodzinie" - zobacz poniżej. Schemat - daty jest to wersja schematu (powyżej) wzbogacona o znane lub przybliżone daty (lata) urodzin "seniorów" na poszczególnych stronach - celem łatwiejszego porównywania chronologii poszczególnych gałęzi i ułatwienia dopasowywania i łączenia gałęzi, w miarę napływania nowych informacji archiwalnych.


 • Najnowsze odkrycia - pod tym tytułem znajduje się krótki opis nowo-uzyskanych informacji pozwalających na dalszą rozbudowę Drzewa, wraz ze wskazaniem ich źródła i gdzie je znaleźć na Drzewie.


 • Osoby niezidentyfikowane - ciągle uaktualniana lista osób prawdopodobnie należących do Rodziny i odnalezionych, zazwyczaj dzięki poszukiwaniom internetowym, o których nie mamy żądnej informacji. Prosimy o pomoc w zidentyfikowaniu ich przynależności do gałęzi Rodziny.


 • Rodziny spokrewnione - strony własne (w najbliższych pokoleniach) rodzin spokrewnionych z niektórymi członkami Rodziny Wajszczuków, zbudowane na podstawie dostępnych (lub dostarczonych) nam materiałów. Obecnie dotyczą one tylko jednej gałęzi Piotra [0059] z Siedlec (do której należy inicjator tej strony internetowej) - natomiast chętnie zbudujemy i zamieścimy na Drzewie podobne strony dotyczące innych członków Rodziny Wajszczuków, jeśli nadeślą nam odpowiednie informacje.

 • Nazwiska podobne - zbiór informacji na temat występowania na terenie Polski nazwisk podobnych, opracowany na podstawie publikacji opartych na ostatnim spisie ludności, z krotka dyskusja na temat możliwości powiązań miedzy tymi nazwiskami (i rodzinami). Prosimy o uwagi i komentarze! Od czasu do czasu otrzymujemy zapytania o możliwości "pokrewieństwa" miedzy nazwiskami (rodzinami), zwłaszcza od osób noszących nazwisko Waszczuk (które występuje w Polsce ośmiokrotnie częściej niż nazwisko Wajszczuk). Nie mamy definitywnej odpowiedzi, chociaż w naszych badaniach archiwalnych natrafiliśmy wielokrotnie na przypadki błędnego przeliterowania nazwiska - niemalże we wszystkich możliwych jego wersjach (zobacz) - zwłaszcza w przypadku starszych pokoleń w XVIII i XIX wieku, chociaż zauważyliśmy to także również w XX wieku!

2. INFORMACJE O RODZINIE

Zbiór informacji ogólnych dotyczących całej Rodziny lub jej gałęzi, jak również informacji o poszczególnych jej członkach, które zostały opracowane na podstawie nadesłanych materiałów lub zebrane z Internetu. Osobno są przedstawione sprawozdania, ilustrowane zdjęciami, z podroży "Śladami Wajszczuków" w poszukiwaniu materiałów do Drzewa.

 • Historia Rodziny i Drzewa - jak na razie, bardzo krotki zarys podania rodzinnego dotyczącego początków Rodziny Wajszczuków. Osobno jest przedstawiona historia początków budowy tego Drzewa i jej postępy oraz okresowo i chronologicznie, podsumowane najnowsze odkrycia i uzupełnienia.  

 • Gniazda Rodzinne - informacje dotyczące dwóch obecnie uznanych "pierwotnych" gniazd rodzinnych - Trzebieszowa na Podlasiu i Sitańca pod Zamościem.

 • Mapy - zbiór map ilustrujący miejsca zamieszkania i migracji członków Rodziny w Polsce i na świecie.

 • Śladami Wajszczuków - sprawozdania z początkowych objazdów znanym szlakiem Rodziny Wajszczuków. Również, wizyta rodziny z Argentyny i "pielgrzymka" do Dachau.

 • Cmentarze - zbiór zdjęć z wizyt na cmentarzach w Polsce, na których są pochowani członkowie Rodziny.

 • Informacje uzupełniające - informacje o poszczególnych członkach Rodziny, również zaznaczone symbolami (jak poniżej) w okienkach indywidualnych osób na Drzewie, pochodzą z rożnych źródeł i są przedstawione jako:
  • Najświeższe wiadomości i wydarzenia  - zbiór nadesłanych informacji i zdjęć dotyczących ślubów, urodzin itp. - prosimy o dalsze nadsyłanie!
  • , - Opracowania tekstowe na temat niektórych osób - krótkie opracowania na temat indywidualnych członków Rodziny oparte na informacjach z publikacji, książek itp. oraz wyjątki z innych publikacji.
  • Dokumenty archiwalne - zbiór kopii oryginalnych dokumentów (strona w budowie).
  • Zbiór informacji znalezionych w Internecie - w większości dotyczy bieżącego zatrudnienia i działalności.
  • Baza przydatnych publikacji o tematyce ogólnej - zbiór tytułów (adresów) publikacji w językach polskim i angielskim.

 • Spotkania Rodzinne - sprawozdania ze zdjęciami z kolejnych objazdów rożnych okolic i miejscowości w Polsce i zagranicą związane z poszukiwaniem członków i gałęzi Rodziny Wajszczuków i zbieraniem informacji o nich.

3. INNE INFORMACJE NA STRONIE GŁÓWNEJ

 • Aktualizacje - w górnej części strony - bieżąca lista najświeższych aktualizacji stron. Podana jest data aktualizacji i adres strony (np. 609stanislaw - zobacz schemat) - strona się otwiera po naciśnięciu na date lub adres.


 


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2024
e-mail: drzewo.rodziny.wajszczuk@gmail.com